PERIKLANAN INTERNET: FAKTOR PENDORONG YANG MERANGSANG PEMBELIAN PRODUK KECANTIKAN

December 22, 2017 | Author: Nur Mj | Category: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

PERIKLANAN INTERNET: FAKTOR PENDORONG YANG MERANGSANG PEMBELIAN PRODUK KECANTIKAN Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Internet yang pada awalnya digunakan sebagai medium komunikasi dan pencarian maklumat kini telah mula digunakan secara aktif sebagai medium periklanan. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau apakah faktor yang mendorong konsumer membeli produk kecantikan melalui internet. Kajian telah dijalankan di kotaraya Bandung, Indonesia yang melibatkan 250 responden wanita berkerja. Kajian ini mendapati 80 peratus responden mempunyai akses kepada internet dan satu pertiga daripada mereka melayari internet lebih daripada 7 jam dalam seminggu. Analisis hubungan khi kuasa dua mendapati tumpuan kepada iklan kecantikan dan minat terhadap penjaaan kecantikan menjadi pendorong utama responden membeli produk kecantikan. Walaupun konstruk kecantikan adalah berbeza dalam kalangan responden, tetapi faktor ingin menjadi cantik adalah faktor pendorong yang kuat mempengaruhi pembelian produk kecantikan. Dengan itu periklanan produk kecantikan mestiah mengambil kira pelbagai pendekatan sepadu yang mengintergrasikan minat dengan motivasi kecantikan dalam reka bentuk dan daya kreatif pengiklanan produk kecantikan. Kata Kunci: periklanan; internet; motivasi; penggunaan internet; keperluan pengguna

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

INTERNET ADVERTISING: CONTRIBUTING FACTORS INVOLVED IN STIMULATING PURCHASE OF BEAUTY PRODUCTS Abstract Internet which started as a medium of communication and information retrievel, is now actively used as a medium of advertising. The purpose of this study is to investigate what are the contributing factors that provoke online purchasing of beauty products through the internet. The field work was conducted among 250 working women in Bandung, Indonesia. The study reveals that 80 percent of the respondents have access to the internet and one third uses internet for more than seven hours weekly. A chi square analysis indicates that attention to the beauty product advertisment and interest to look beautiful are the main factors that provoke purchase of beauty products. In spite of the notion that beauty as a construct differs among different respondents, it is the main contributing factor that influences purchase. To be successful, advertisments of beauty products must intergrate the various notion of beauty in its creative design and appeals in order to fulfill various needs of different segments of the potential consumers. Keywords: advertising; internet; motivation; internet usage; consumer needs Pengenalan Penggunaan media massa sebagai medium untuk mengiklankan produk komersial sememangnya telah banyak dikaji (Ran et al. 2010; Maggie et al. 2010; Polonijo, et al. 2008). Media masa memberikan impak yang positif terhadap pengiklanan kerana jangkauan dan akses kepada media massa adalah meluas untuk sampai kepada sasaran yang heterogenous. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), kedudukan media massa mulai dicabar. Walaupun medium internet mempunyai ciri yang berbeza dengan media massa, namun begitu pengiklan sudah mula menggunakan internet kerana jangkauannya yang merentasi sempadan negara dan mudah diakses bila diperlukan. Pyun dan James (2009) mengatakan bahawa dalam periklanan perihal yang penting adalah mengenai perancangan promosi secara efektif yang dapat mendorong keberhasilan suatu produk. Matlamat akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu produk yang diiklankan. Dengan itu, iklan mestilah mampu meningkatkan motivasi dan minat bakal pelanggan untuk bertindak membeli sesuatu produk (Wang & Sun 2010; Dominanto, 2008). Apa 2

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

yang dimaksudkan dengan perancangan promosi yang efektif adalah dengan menyebarkan maklumat mengenai suatu produk yang bertujuan untuk menciptakan dan memperkenalkan secara terperinci ciri-ciri produk yang diiklankan. Diharapkan iklan tersebut dapat mempengaruhi sikap khalayak, sehingga khalayak dimotivasi untuk lebih berminat dan mengetahui secara terperinci mengenai produk yang diiklankan. Iklan yang efektif lazimnya akan menimbulkan perhatian yang membantu konsumer memproses maklumat sehingga menimbulkan sikap positif dan membeli produk yang diiklankan. Terdapat tiga langkah sikap khalayak terhadap iklan iaitu menilai, mempertimbangkan dan melakukan tindakan membeli produk atau tidak membeli produk (Song et al. 2010; Stivers & Tremblay, 2005). Patsioura et al. (2009) pula berpendapat bahawa salah satu cara yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan produk kepada khalayak iaitu dengan mengiklankan dalam pelbagai media seperti televisyen, internet dan majalah. Televisyen memiliki kemampuan penyampaian dan pengaruh yang kuat kerana dapat memberikan suara dengan gambar yang bergerak. Manakala internet dengan cepat dapat memberikan maklumat yang lengkap dan terbaru. Manakala majalah menyediakan gambar menarik yang dapat dilihat sesuai dengan keinginan. Wei et al. (2008) membahas mengenai telefon selular sebagai media baru yang digunakan pengiklan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk kepada khalayak. Kajian tersebut mendapati iklan SMS telah berhasil mempengaruhi responden dalam membeli produk yang diiklankan. Oleh kerana itu dapat dikatakan bahawa iklan SMS tersebut telah berhasil menyediakan maklumat yang diperlukan oleh responden. Iklan dikatakan berpengaruh terhadap ingatan seseorang mengenai suatu produk. Dengan itu, iklan dapat mempengaruhi khalayak mengenai kepercayaan mereka terhadap produk yang diiklankan (Geuens et al. 2010). Maksudnya bahawa khalayak akan terpengaruh terhadap iklan jika mesej yang disampaikan oleh iklan dapat menarik perhatian. Seperti penyampaian iklan dengan suara yang lembut, bahasa yang mudah diingat dan gambar (model iklan) yang menarik. Linda (2009) berhujjah bahawa golongan wanita sangat dipengaruhi oleh media dalam menilai erti kecantikan. Kecantikan yang dipaparkan oleh media adalah cantik secara fizikal, iaitu yang mempunyai kulit putih, badan langsing, dan hidung mancung sehingga wanita merasa kurang percaya terhadap diri sendiri dengan kecantikan yang sedia ada dalam dirinya. Dengan pelbagai macam cara dan pembiayaan seberapa besar pun akhirnya wanita akan selalu mencari sesuatu yang menurutnya boleh membantu dalam mengubah dirinya supaya kelihatan lebih cantik. Ini disebabkan dengan wujudnya pelbagai teknologi kecantikan telah menjadikan industri produk kecantikan wanita mempunyai nilai komersial yang tinggi. Dengan itu, wanita terdorong untuk membeli produk kecantikan yang sesuai dengan keinginannya Ada pelbagai jenis produk kecantikan yang sering diiklankan dalam pelbagai media. Iklan-iklan produk kecantikan seperti Honey SA Martha Tilaar 3

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

memperlihatkan manfaat bagi kecantikan dengan menjaga keseimbangan dan kelembapan kulit akibat sinaran matahari. Selanjutnya iklan susu WRP yang bertujuan untuk melangsingkan badan mempromosikan bahawa dengan memakai produk ini, maka dalam beberapa bulan sahaja pengguna produk akan mengalami penurunan berat badan. Dalam iklan tersebut terdapat rancangan pola makan dengan menambahkan susu WRP yang akhirnya akan mengalami penurunan berat badan. Selain itu terdapat pula iklan Pond’s White Beauty yang menampilkan wanita yang berkulit gelap, selepas menggunakan produk tersebut berubah menjadi lebih putih. Menurut Swami (2009), produk lain yang ditemukan untuk menjadikan wanita dapat kelihatan cantik adalah dengan melakukan laser treatment. Dengan menggunakan laser atau sinaran, perkara tersebut telah menjadi semakin popular bagi peremajaan kulit wajah dalam amalan kecantikan. Oleh itu, dalam keadaan wanita yang semakin maju, sebahagian dari mereka menganggap bahawa produk kecantikan merupakan suatu keperluan yang wajib dimiliki. Sangatlah wajar pula jika wanita terdorong untuk membeli produk kecantikan yang sesuai dengan keinginannya, dan salah satu hal yang mempengaruhinya adalah kerana keinginan wanita itu sendiri yang ingin kelihatan lebih cantik (Pamela & Judith 2007; Petrovici dan Maron, 2007). Satu kajian yang dilakukan oleh Kumar et al. (2006) mengatakan bahawa produk kecantikan jenama Avon menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan terbaik di pasaran, kerana mereka telah berhasil melakukan promosi iklan melalui penggunaan pelbagai media. Produk Avon kini lebih dikenali serta dapat meningkatkan citra wanita melalui jenama tersebut. Loretz et al. (2008) mengatakan bahawa wanita lebih memilih produk-produk yang sesuai dengan jenama. Menurutnya bahawa produk yang sihat dan selamat adalah produk yang sudah diakui selamat oleh kerajaan. Chebat et al. (1995) pula berpendapat bahawa iklan berpengaruh terhadap ingatan seseorang dan dapat mempengaruhi khalayak mengenai kepercayaan mereka terhadap produk yang diiklankan. Noel & Hon (2002) mengkaji mengenai impak dari elemen-elemen yang berhubungkait dengan keselamatan mengenai jenis produk dari persepsi pembeli. Faktor-faktor yang diuji adalah mengenai kemasan produk yang dipakai. Hasil kajian mengatakan bahawa ketika jenama yang dipakai adalah jenama yang lebih terkenal dibandingkan dengan jenama yang tidak dikenal. Mereka lebih percaya pada produk kecantikan dengan jenama yang lebih terkenal. Menurutnya jenama yang lebih dikenali mempunyai banyak kelebihan, salah satunya jaminan kesihatan mengenai produk tersebut. Jen et al. (2010) mengatakan bahawa kepuasan sebagai konsep yang relevan mengenai reaksi individu dalam menggunakan iklan dalam media. Dengan perasaan puas, secara tidak langsung individu akan melanjutkan menggunakan media yang mereka pilih. Prabu et. al. (2002) pula mengatakan bahawa iklan bermutu adalah iklan yang jujur dan dapat dipercayai yang tidak akan menimbulkan masalah bagi penggunanya. Dalam penyelidikan 300 iklan pelangsing, 55 peratus 4

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

responden menganggap iklan kecantikan yang mereka tonton memberikan maklumat yang benar. Sehingga banyak daripada wanita yang berbadan gemuk mahupun berbadan langsing menggunakan produk tersebut. Kajian Wolf (2004) mendapati bahawa bentuk tubuh langsing sangat mendominasi iklan mengenai produk wanita. Ini disebabkan anggapan sosial yang positif selalu dihubungkan dengan kelangsingan, sebaliknya anggapan sosial yang negatif dihubungkan dengan kegemukan. Wanita dipandang akan dicintai, jika sekiranya berbadan langsing kerana kelangsingan disetarakan dengan kecantikan dan diinginkan secara seksual. Sebaliknya, kegemukan disetarakan dengan tidak cantik dan tidak erotik. Wanita secara berterusan dirangsang melalui pelbagai media dengan pelbagai produk iklan kecantikan yang bertujuan untuk menarik perhatian wanita. Media seperti televisyen, internet, dan majalah sering menampilkan wanita melalui iklan produk-produk kecantikan. Iklan-iklan tersebut banyak menonjolkan wanita yang ideal. Tubuh-tubuh ideal biasanya ditampilkan sebagai perempuan langsing, berkaki cantik, mempunyai kulit putih mulus, dan berhidung mancung (Melliana 2006). Hal ini mempengaruhi para wanita yang mula memandang amat penting aspek-aspek penampilan luaran, seperti pembedahan plastik, facial treatment, fitness menjadi suatu kebiasaan baru bagi kehidupan mereka. Impak dari pemakaian yang tidak bersesuaian menimbulkan bermacam-macam masalah fizikal mahupun psikologi pada wanita itu sendiri. Peng (2007) mengatakan bahawa khalayak memilih media internet kerana media tersebut menawarkan potensi komunikasi yang lebih praktis dalam penggunaan, serta terdapat kepuasan yang dirasakan pada saat akses cepat dan informasi yang lengkap. Andaian kedua ialah khalayak mempunyai inisiatif dalam memuaskan keperluan mereka dengan memilih media yang spesifik, maksudnya adalah manusia mencari maklumat dan akhirnya mereka memilih media serta menggunakan media untuk mendapatkan faedah dari media yang telah mereka gunakan. Wang (2008) dalam kajiannya mendapati khalayak memilih media mobile phone kerana faedah daripada penggunaanya mengenai kepraktisan atau kemudahan dalam mengaksesnya Artikel ini pada asanya ingin meninjau penerimaan pelanggan terhadap internet sebagai sumber pengiklanan berbanding dengan television yang sememangnya sudah diterima sebagai medium yang popular. Artikel ini juga akan melihat hubungan kait antara apakah faktor pendorong kepada wanita dalam membeli produk kecantikan. Kaedah kajian Kajian ini telah menemubual 151 responden wanita bekerjaya di sektor kerajaan dan swasta yang berada di kota Bandung, Indonesia. Pengumpulan data melalui kaedah survei telah dilakukan mulai 2 hingga 20 September 2010 dalam kalangan pekerja di Syarikat Pertamina dan Syarikat Pekerjaan Umum. Dari segi kaum, seramai 59 peratus adalah kaum Sunda, 30 peratus kaum Jawa, 10 peratus kaum 5

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Sumatera dan 1 peratus terdiri dari kaum Manado dan kaum Ambon. Kaum Sunda merupakan jumlah responden terbanyak, kerana majoriti penduduk di Bandung adalah terdiri daripada kaum Sunda. Jika ditinjau dari segi umur, sejumlah 48 peratus responden adalah berumur 20-29 tahun. Manakala 39 peratus responden berumur 30-39 tahun dan 13 peratus lagi adalah yang berumur 40-50 tahun. Selain itu, jika dilihat daripada status perkahwinan sebanyak 49 peratus responden belum berkahwin dan 48 peratus lagi sudah berkahwin. Sedangkan 3 peratus adalah wanita yang sudah bercerai. Mengenai latar belakang pendidikan, majoriti daripada responden iaitu 59 peratus adalah wanita yang berkelulusan Strata Satu atau Sarjana Muda. Seterusnya responden yang mempunyai kelulusan peringkat diploma adalah 17 peratus dan kelulusan SMU adalah 15 peratus. Responden yang mempunyai kelulusan peringkat sarjana adalah 8 peratus sahaja. Kajian ini telah menggunakan beberapa konstruk yang mana ukurnya adalah seperti berikut: Pendedahan media Pendedahan media dalam kajian ini bermaksud sejauh manakah individu memberikan tumpuan kepada sesuatu iklan berkaitan dengan produk kecantikan dalam media. Untuk mengukur pemboleh ubah ini responden ditanya dengan soalan berikut : “Dalam satu minggu berapa jam anda menghabiskan masa untuk menonton televisyen dan melayari internet? Kategori jawapan terbahagi kepada 5 iaitu Kurang daripada 2 jam, 2-4 jam, 5-7 jam, 8-10 jam, dan lebih 10 jam. Skor tertinggi ialah 5, sedangkan skor terendah ialah 1 poin. Tumpuan terhadap iklan produk kecantikan Tumpuan terhadap iklan maksudnya sejauh mana responden memberi tumpuan terhadap iklan dengan mengemukan soalan berikut: “Sejauhmanakah anda memberi tumpuan kepada iklan produk kecantikan yang terdapat dalam televisyen, internet, dan majalah? Terdapat tiga kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden ‘tidak memberi tumpuan’,’ sedikit tumpuan’ dan’ banyak tumpuan’. Skor tertinggi bagi setiap kategori tumpuan terhadap sesuatu media adalah 3, sedangkan skor terendah ialah 1 poin. Minat terhadap produk kecantikan Minat terhadap produk bermaksud perasaan responden terhadap produk yang diiklankan dalam media. Untuk mengukur minat responden terhadap iklan produk kecantikan, responden telah ditanya seperti berikut: ”Sejauh manakah anda berminat terhadap produk-produk kecantikan berikut, yang anda lihat melalui internet?. Responden diberikan pilihan berdasarkan empat kategori jawapan iaitu sangat berminat, berminat, kurang berminat, dan tidak berminat. Bagi responden yang memperolehi skor tertinggi iaitu 4 poin, bermakna responden berkenaan mempunyai minat yang tinggi terhadap produk kecantikan. 6

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Membeli produk kecantikan Setelah tahap berminat, maka tahap yang terakhir adalah membeli produk. Membeli produk kecantikan dalam kajian ini bermaksud membeli produk dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Soalan yang yang dikemukakan pada responden adalah sebagai berikut : ”Dalam tempoh 12 bulan lepas, berapa kalikah anda membeli produk berikut? Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden terbahagi kepada : tidak pernah membeli, sekali, 2-3 kali dan lebih dari 3 kali. Skor tertinggi bagi setiap kategori ialah 3 sedangkan skor terendah ialah 1. Responden yang menghampiri poin tertinggi dapat dikategorikan mereka lebih cenderung membeli, berbanding responden yang menghampiri poin terendah. 3.3.3 Motivasi Membeli Produk Kecantikan Pengetahuan seseorang terhadap produk sangat penting kerana hal ini berhubungkait dengan penggunaan produk yang akan dibeli. Oleh itu sangatlah wajar jika khalayak yang akan membeli produk mempunyai sifat selektif. Kerana dalam membeli produk, perihal yang dicari adalah mengenai kesesuaian dalam pemakaian. Mengenai motivasi membeli produk kecantikan, soalan yang akan ditanya kepada responden adalah: ”Sejauhmanakah anda terpengaruh oleh ciri-ciri berikut ketika membeli produk kecantikan?. Ciri-ciri yang dikategorikan adalah terdiri daripada model iklan, jaminan kesihatan, imej produk, dan harga produk. Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden terbahagi kepada 4 iaitu sangat terpengaruh sekali, kerap terpengaruh, jarang terpengaruh, dan tidak pernah terpengaruh. 3.3.4 Kepuasan Penggunaan Produk Kecantikan Kepuasan dalam penggunaan produk kecantikan ditujukan kepada responden mengenai perasaannya dalam menggunakan produk iklan kecantikan. Soalan yang diberikan adalah sebagai berikut : ” Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan keterlibatan anda dalam menonton iklan produk kecantikan menerusi media. Sila nyatakan sejauh mana anda bersetuju dengan pernyataan berikut?. • Apabila menggunakan produk kecantikan, saya merasa mudah untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak. • Apabila saya kelihatan cantik, saya merasa berani menghadapi pelbagai situasi yang terjadi. • Saya rasa lebih yakin untuk berkomunikasi dengan orang ramai setelah saya menggunakan produk kecantikan. • Orang lain akan memberikan layanan yang istimewa jika saya kelihatan bergaya, • Saya suka kelihatan cantik kerana akan mendapat pujian daripada rakan-rakan saya, • Saya suka mendapat perhatian jika saya kelihatan cantik. • Jika saya kelihatan cantik, saya lebih mudah masuk ke dalam lingkungan orang ramai, 7

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

• Pasangan saya akan memberikan perhatian kepada saya jika saya terlihat cantik. Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Skor tertinggi bagi setiap kategori ialah 4 sedangkan skor terendah ialah 1. Responden yang menghampiri poin tertinggi dapat dikategorikan bererti responden mempunyai kepuasan yang tinggi berbanding dengan responden yang menghampiri poin terendah. Hasil kajian Kajian ini mendapati sejumlah 80 peratus responden mempunyai akses kepada internet. Dalam kalangan yang mempunyai akses kepada internet, 36 peratus melayari lebih daripada lapan jam seminggu atau sekurang-kurangnya satu jam sehari. Sejumlah 32 peratus lagi melayari internet antara dua hingga 7 jam seminggu. Responden yang melayari internet kurang daripada satu jam seminggu hanyalah 18 peratus sahaja> Sila lihat Jadual 1. Data seterusnya menunjukkan perhatian terhadap iklan. Dalam kalangan responden yang melayari internet, 62% memberikan tumpuan kepada iklan yang dipaparkan melalui internet dan 38% lagi tidak pernah memberikan perhatian langsung. Seterusnya, responden telah ditanya mengenai perhatian mereka terhadap iklan produk kecantikan. Hanya 25 peratus responden sahaja yang tidak pernah memberikan perhatian kepada produk kecantikan yang diiklankan dalam internet. Sejumlah 75 peratus lagi memberikan sama ada sedikit atau banyak tumpuan Jadual 1: Tumpuan iklan dalam internet Internet (%)

8

Akses kepada internet Ya Tidak

80 20

Melayari internet Kurang dari 1 jam 2-4 jam 5-7 jam 8-9 jam Lebih dari 10 jam

18 14 18 14 22

Tumpuan terhadap iklan Tidak tumpuan langsung Memberi sedikit tumpuan Memberi banyak tumpuan

38 46 6

Tumpuan Iklan Kecantikan Tidak tumpuan langsung Memberi sedikit tumpuan Memberi banyak tumpuan

25 57 9

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Iklan produk kecantikan yang dijadikan asas kajian ini adalah produk pemutih wajah, produk pelangsing, produk hiasan wajah, produk pewangi dan produk rambut. Data dalam Jadual 2 menunjukkan minat responden mengenai produk kecantikan dimana 23 peratus responden sangat berminat terhadap produk kecantikan pewangi badan. 20 peratus sangat berminat produk rambut. 17 peratus berminat dengan produk hiasan wajah. Mengenai produk pemutih wajah kajian ini mendapati sejumlah 12 peratus responden meminatinya. Seterusnya produk pelangsing badan hanya diminati oleh 9 peratus responden sahaja. Kajian ini juga mendapati dalam memilih produk kecantikan, responden lebih berminat terhadap produk jenama tempatan berbanding dengan produk jenama luar negera. Dari segi pembelian produk, sejumlah 50 peratus responden membeli produk rambut lebih daripada 3 kali dalam masa enam bulan lepas. Seterusnya produk pewangi badan dengan jumlah responden sebanyak 36 peratus. Selanjutnya diikuti oleh produk hiasan wajah sebanyak 21 peratus. Produk kecantikan pemutih wajah pula dibeli sebanyak 18 peratus. Seterusnya 7 peratus responden membeli produk pelangsing lebih daripada 3 kali dalam masa enam bulan lalu. Jadual 2: Minat dan pembelian produk kecantikan dalam internet Pemutih %

Pelangsing %

Hiasan wajah %

Pewangi %

Rambut %

Minat Sangat berminat Beminat Kurang berminat Tidak berminat

12 33 35 19

9 32 33 27

17 60 17 7

23 59 13 5

20 58 19 3

Membeli Tidak pernah Sekali 2-3 kali Lebih dari 3 kali

31 29 22 18

56 21 15 7

9 31 39 21

4 23 36 36

7 16 27 50

Kajian ini juga ingin meninjau sejauhmanakah faktor-faktor seperti model iklan, jaminan kesihatan, imej dan harga mempengaruhi pembelian produk kecantikan. Data dalam jadual 3 menunjukkan 42 peratus (11 peratus sangat terpengaruh dan 31 peratus terpengaruh) daripada pembelian produk pewangi badan dipengaruhi oleh model iklan. Pembelian produk rambut paling kurang dipengaruhi oleh model iklan dimana 26 peratus responden sahaja (8 peratus sangat terpengaruh dan 16 peratus terpengaruh) yang menyatakan demikian. Lain-lain produk dipengaruhi oleh model iklan secara serdahana sahaja. 9

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Jadual 3: Faktor mempengaruhi pembelian produk kecantikan Pemutih (%)

Pelangsing (%)

Hiasan wajah (%)

Pewangi (%)

Rambut (%)

Model Iklan Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

5 34 34 27

12 25 24 40

2 34 36 28

11 31 31 27

8 16 27 51

Jaminan Kesihatan Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

37 32 17 14

33 23 14 31

21 43 20 15

27 43 18 13

36 38 17 9

Imej Produk Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

31 35 20 15

25 25 17 33

16 23 20 40

27 42 19 12

27 47 15 11

Sering terpengaruh

34

29

35

34

Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

38 17 11

24 15 33

37 15 13

38 15 12

Harga Produk 17 23 20 40

Faktor seterusnya adalah jaminan kesihatan, Majoriti daripada pembelian produk kecantikan banyak dipengaruhi oleh jaminan kesihatan. Jadual 3 menunjukkan jaminan kesihatan banyak mempengaruhi pembelian terhadap produk rambut (36 sangat terpengaruh dan 38 terpengaruh). Begitu juga dengan pembelian pewangi badan (27 peratus sering terpengaruh dan 43 peratus terpengaruh). Sedangkan produk hiasan wajah, pelangsing badan dan pemutih wajah dipengaruhi oleh jaminan kesihatan secara sederhana sahaja. Imej produk juga menjadi pendorong kepada responden untuk membeli produk kecantikan. Data menunjukkan imej produk banyak mempengaruhi pembelian produk rambut (27 peratus sangat terpengaruh dan 47 peratus terpengaruh). Pembelian hiasan wajah tidak banyak dipengaruhi oleh imej produk (16 peratus sering terpengaruh dan 23 peratus terpengaruh). Sedangkan produk pewangi, produk pelangsing dan produk pemutih dipengaruhi oleh imej produk akan tetapi dalam jumlah yang sederhana. Faktor selanjutnya adalah harga produk. Daripada Jadual 3, didapati harga produk banyak mempengaruhi pembelian terhadap produk rambut (34 peratus 10

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

sangat terpengaruh dan 38 peratusterpengaruh), produk pewangi (35 peratus sangat terpengaruh dan 37 peratus terpengaruh) dan produk pemutih (34 peratus sangat terpengaruh dan 38 peratus terpengaruh). Pengaruh harga terhadap produk lain adalah secara relatif sederhana sahaja. Minat dan pembelian produk kecantikan ada kaitannya dengan bagaimana responden melihat apakah yang dimaksudkan dengan konsep cantik. Jadual 4 menunjukkan responden menganggap wanita ayang mempunyai sifat sopan serta lembah lembut (97 peratus bersetuju dan sangat setuju), cerdas (91 pweratus setuju dan sangat setuju) dan juga taat kepada ajaran agama (92 peratus setuju dan sangat setuju) adalah dianggap sebagai ‘cantik’. Ciri-ciri fizikal seperti berambut panjang, kulit putih, hidung macung, dan tinggi dan langsing tidak dianggap sebagai kriteria wanita yang ‘cantik’. Berdasarkan jawapan di atas bolehlah dikatakan bahawa ciri-ciri dalaman seperti sifat dan budi pekerti dianggap sebagai ciri kecantikan yang penting berbanting dengan ciri fizikal. Namun bgitu dalam kehidupan seharian, wanita masih juga ingin menampilkan kecantikan dengan memperindahkan ketramplilan fizikal mereka. Jadual 4 Kenyataan mengenai kecantikan

Wanita cantik, berkulit putih Wanita cantik, berambut panjang Wanita cantik, berhidung mancung Wanita cantik, tinggi dan langsing Wanita cantik, sopan dan lembut Wanita cantik, cerdas Wanita cantik, taat terhadap agama Wanita berkulit gelap, tidak cantik Wanita bertubuh pendek, tidak cantik Wanita tidak mancung, tidak cantik

Sangat setuju %

Setuju %

Kurang setuju %

Tidak setuju %

9

33

41

18

4

16

52

27

4

18

53

25

7

18

56

19

51

46

3

0

41

50

7

3

46

46

6

2

1

4

35

60

1

4

33

62

2

5

31

62

Apakah kepuasan yang diperolehi oleh responden yang menggunakan produk kecantikan. Data dalam jadual 5 menunjukkan, majoriti daripada responden menyatakan mereka ingin mendapat lebih perhatian oleh pasangan mereka (31 11

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

peratus sangat setuju, 45 peratus setuju). Seterusnya adalah kepuasan dari segi berani menghadapi situasi (12 peratus sangat setuju dan 60 peratus setuju). Selanjutnya mudah berkomunikasi merupakan satu lagi kepuasan yang diperolehi oleh responden apabila membeli produk kecantikan ( 13 peratus sangat setuju dan 54 peratus setuju). Kepuasan selanjutnya adalah lebih mudah masuk ke dalam lingkungan ( 9 peratus sangat setuju dan 52 peratus setuju). Sedangkan yang kurang setuju, banyak menjawab mengenai mendapati pujian rakan-rakan dengan jumlah 46 peratus. Ini bermakna bahawa dengan terlihat cantik, responden tidak terlalu mengharapkan adanya pujian dari rakan-rakan. Akan tetapi responden lebih ingin mendapatkan pujian dari pasangannya. Jadual 4. Motivasi menggunakan produk kecantikan

Mudah menyesuaikan diri Berani menghadapi situasi Mudah berkomunikasi Mendapatkan pelayanan istimewa Mendapat pujian rakan-rakan Suka mendapat perhatian Lebih mudah masuk ke lingkungan Lebih diperhatikan pasangan

Sangat setuju %

Setuju %

Kurang setuju %

Tidak setuju %

11 12 13

48 60 54

29 25 29

13 4 5

11

39

42

9

8 9

32 44

46 36

15 36

9

52

34

4

31

45

24

1

Hubungan tumpuan iklan dengan minat terhadap produk kecantikan Kajian ini seterusnya melihat hubungan diantara tumpuan iklan internet dengan minat produk kecantikan. Data dalam Jadual 5 menunjukkan bahawa responden yang memberi tumpuan terhadap iklan internet, 93 peratus berminat terhadap produk kecantikan. Jika dibandingkan dengan responden yang tidak memberikan tumpuan, hanya sebesar 73 peratus. Oleh kerana itu masa tumpuan iklan internet berkemungkinan akan mempengaruhi kepada minat iklan produk kecantikan. Ujian khi kuasa dua X2= 9.807a menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara tumpuan iklan internet dengan minat terhadap produk kecantikan. Ini bermakna bahawa tumpuan iklan internet mempengaruhi responden terhadap minat produk kecantikan, dengan ini maka hipotesis diterima.

12

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Jadual 5: Tumpuan iklan internet dengan minat produk kecantikan Tumpuan iklan

Tidak berminat

Berminat

Total

Tidak memberi tumpuan langsung

10 27%

27 73%

37 100%

7 7%

92 93%

99 100%

Memberi banyak tumpuan

E.F>5 (25.0%)

X2 =9.807a

sig .002

Hubungan antara minat dengan pembelian produk kecantikan Huraian seterusnya adalah mengenai hubungan diantara minat produk kecantikan dengan pembelian terhadap produk kecantikan. Rumusan daripada Jadual 6 menunjukkan pembelian kesemua produk kecantikan adalah bergantung kepada minat. Responden yang menunjukkan minat yang tinggi juga adalah pembeli produk kecantikan yang kerap. Minat menjadi faktor pendorong dalam pembelian dalam semua produk kecantikan sama ada pemutih wajah, pelangsian badan, hiasan wajah, pewangi wajah dan kecantikan rambut. Jadual 6 : Hubungan antara minat dengan pembelian produk kecantikan Produk kecantikan

khi kuasa dua

Nilai signifikan

Pemutihan wajah Pelangsian badan Hiasan wajah Pewangi badan Kecantikan rambut

35.49 69.55 34.80 30.47 20.50

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Pembelian produk kecantikan dan kepuasan terhadap produk Analisis seterusnya adalah mengenai hubungan antara pembelian produk kecantikan dengan tahap kepuasan mereka terhadap produk tersebut. Secara umumnya terdapat hubungan yang signifikan antara dua jenis produk dengan kepuasan terhadap pembelian. Produk tersebut adalah pembelian pemutih wajah dan pelangsiangan badan. Produk-produk lain seperti hiasan wajah, pewangi badan dan kecantikan rambut tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Hasil kajian dalam Jadual 7 menunjukkan bahawa responden yang membeli produk kecantikan pemutih wajah merasa puas dengan kecantikan yang ada pada dirinya. Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil jawapan responden sebanyak 42 peratus membeli produk pemutih wajah 2-3 kali dalam setahun, 13

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

merasa sangat puas menggunakan produk pemutih wajah. Sebaliknya yang membeli sekali dalam setahun, hanya 16 peratus yang menyatakan puas hati. Oleh itu dapat dilihat bahawa perasaan puas terhadap produk kecantikan pemutih wajah, berkemungkinan akan mempengaruhi pembelian produk pemutih wajah. Mengenai uji khi kuasa dua yang bernilai X2 = 10.75 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara pembelian produk kecantikan pemutih wajah dengan kepuasan. Jadual 7 : Hubungan antara pembelian produk kecantikan dengan kepuasan terhadap produk Produk kecantikan

khi kuasa dua

signifikan

pemutih wajah pelangsian badan hiasan wajah pewangi badan kecantikan rambut

10.75 86.75 67.76 2.68 0.75

0.05 0.05 tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan

Seterusnya adalah melihat hubungan diantara pembelian produk kecantikan pelangsing badan dengan kepuasan mengenai kecantikan. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden yang membeli produk kecantikan pelangsing badan merasa puas dengan kecantikan yang ada pada dirinya. Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil jawapan responden sebanyak 54 peratus yang membeli produk kecantikan pelangsing badan lebih dari 3 kali dalam setahun, merasa sangat puas dengan hasil produk pelangsing badan. Oleh itu dapat dilihat bahawa perasaan puas terhadap produk kecantikan pelangsing badan, berkemungkinan akan mempengaruhi pembelian responden terhadap produk kecantikan pelangsing badan. Mengenai uji khi kuasa dua yang bernilai X2 = 86.75 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara pembelian produk kecantikan pelangsing badan dengan kepuasan. Rumusan Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa internet sebagai satu medium baru komunikasi mulai diterima sebagai alat pengiklanan. Dalam konteks kajian ini golongan wanita telah menggunakan internet sebagai sumber iklan bagi produk kecantikan. Kajian ini menyokong andaian bahawa tumpuan terhadap iklan dan minat terhadap produk sebagai pemboleh ubah pendorong untuk seseorang membeli sesuatu produk kecantikan. Dengan itu bagi pereka periklanan, kreativiti sesuatu iklan mestilah dapat menarik perhatian pengguna untuk memberikan tumpuan yang tinggi terhadap sesuatu produk sebelum dapat menarik minat dan seterusnya mempengaruh tingkah laku pembelian sesuatu produk. Begitu juga bagi yang sudah pun membeli sesuatu produk tidak semua akan berpuashati 14

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

dengan pembelian tersebut. Kajian ini mendapati tidak semua yang membeli produk kecantikan merasa puas dengan pembelian mereka. Dalam kalangan yang tidak puas hati, tingkalaku pembelian kali pertama akan terhenti tanpa ada kesinambungan dalam tingkah laku tersebut. Walau bagaimanapun dalam kalangan yang berpuashati kemungkinan besar mereka akan mengulangi pembelian di masa akan datang dan dapat menimbulkan kesetiaan jenama untuk produk tertentu. About the authors Levi Mayang Pramudita was a graduate student from School of Media and Communication Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia and is currently working in Bandung, Indonesia. She can be contacted at email: [email protected] . Dr Samsudin A. Rahim is a Professor in communication at the same school and his research interests are media and youth, health communication and media democratisation. He can be contacted at email: [email protected] Rujukan Dominanto, N.N. (2008). Perbedaan sikap terhadap iklan, merek, dan niat beli konsumen pada iklan dengan fear appeal tinggi dan rendah pada partisipan wanita. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2 (2) : 67-75. Gerard, P., Po-yan, L. & Poon, D.T.Y. (2009). A Hong Kong study of advertising credibility. Journal of Consumer Marketing : 320–329. Geuens, M. Pelsmacker, P. D. dan Faseur, T. (2010). Emotional advertising: Revisiting the role of product category. Journal of Business Research. Elseiver. Jen-Her Wu, Shu-Ching Wang, Ho-Huang Tsai. (2010). Falling in love with online games: The uses and gratifications perspective. International Journal Computers in Human Behavior (26 ):1862–1871 Lavidge, R. C. and Steiner, G. A. (1961). A model for predictive measurements of advertising effectsiveness. Journal of Marketing (25) : 59-62. Linda, K. (2009). The relationship between media exposure and antifat attitudes : the role of dysfuctionnal apperance beliefs. The Journal Of Body Image. Loretz,L.J., Babcock, L., Barraj, L. M. Burdick, J., Cater, K.C., Jarrett, S.M., Mann, S. Pan, Y. H. L., Renskers, K. J. & Scrafford, C. G.( 2008). Exposure data for cosmetic products: Facial cleanser,hair conditioner, and eye shadow. Food and Chemical Toxicology (46) : 1516–1524. 15

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Maggie, G. Patrick, D. P. & Tine, F.( 2010). Emotional advertising: Revisiting the role of product category. Journal of Business Research. Melliana, Annastasia.(2006). Menjelajah Tubuh, Perempuan Dan Mitos Kecantikan. Yogyakarta : LKIS. Ndubisi, N.O.&Kahraman, C.(2005). Malaysian women entrepreneurs:understanding the ICT usage behaviors and drivers. Journal of Enterprise InformationManagement (18) : 721-739.  Noel Yee-Man Siu & Hon-Yan Wong. (2002). The impact of product- related factors on perceived product safety. Marketing Intelligence &Planning 20 ( 3) : 185- 194. Oumeish, Y. O. (2001). The cultural and philosophical concepts of cosmetics in beauty and art through the medical history of mankind. Clinics in Dermatology (19):375–386. Pamela, J, C., & Judith, C. (2007). Women in mass communication. New Delhi : SAGE Publications. Petrovici, D & Marinov. M. (2007). Determinants and antecedents of general attitudes toward advertising a study of two EU accession countries. European Journal of Marketing. 41 (3&4) : 307-326. Polonijo, A.N. & Richard, M.C. (2008). Refresentations of cosmetic surgery and emotional health in women’s magazines in Canada. Women Health Issue. 18 : 463-470. Prabu, Glenda, Melisa & Felecia. (2002). Body image, race, and fashion models. Communications Research. Pyun, D. Y. dan James, J.D. .(2010). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. International Journal of Intercultural Relations. Elseiver Ltd. Ran, W., Hao, X., & Ji, P. ( 2010). Examining user behavioral response to SMS ads: Implications for the evolution of the mobile phone as a bona-fide medium. Telematics and Informatics (27)32–41. Wang, Y. & Sun, S. (2010). Assessing beliefs, attitudes, and behavioral responses toward online advertising in three countries. International Business Review. Elseiver. 16

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Wei, R. (2008). Motivations for using the mobile phone for mass communications and entertainment. Telematics and Informatics (25) 36–46. Wolf, N. (2002). Mitos kecantikan. Yogyakarta: Niagara.

17Deskripsi

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

PERIKLANAN INTERNET: FAKTOR PENDORONG YANG MERANGSANG PEMBELIAN PRODUK KECANTIKAN Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Internet yang pada awalnya digunakan sebagai medium komunikasi dan pencarian maklumat kini telah mula digunakan secara aktif sebagai medium periklanan. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau apakah faktor yang mendorong konsumer membeli produk kecantikan melalui internet. Kajian telah dijalankan di kotaraya Bandung, Indonesia yang melibatkan 250 responden wanita berkerja. Kajian ini mendapati 80 peratus responden mempunyai akses kepada internet dan satu pertiga daripada mereka melayari internet lebih daripada 7 jam dalam seminggu. Analisis hubungan khi kuasa dua mendapati tumpuan kepada iklan kecantikan dan minat terhadap penjaaan kecantikan menjadi pendorong utama responden membeli produk kecantikan. Walaupun konstruk kecantikan adalah berbeza dalam kalangan responden, tetapi faktor ingin menjadi cantik adalah faktor pendorong yang kuat mempengaruhi pembelian produk kecantikan. Dengan itu periklanan produk kecantikan mestiah mengambil kira pelbagai pendekatan sepadu yang mengintergrasikan minat dengan motivasi kecantikan dalam reka bentuk dan daya kreatif pengiklanan produk kecantikan. Kata Kunci: periklanan; internet; motivasi; penggunaan internet; keperluan pengguna

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

INTERNET ADVERTISING: CONTRIBUTING FACTORS INVOLVED IN STIMULATING PURCHASE OF BEAUTY PRODUCTS Abstract Internet which started as a medium of communication and information retrievel, is now actively used as a medium of advertising. The purpose of this study is to investigate what are the contributing factors that provoke online purchasing of beauty products through the internet. The field work was conducted among 250 working women in Bandung, Indonesia. The study reveals that 80 percent of the respondents have access to the internet and one third uses internet for more than seven hours weekly. A chi square analysis indicates that attention to the beauty product advertisment and interest to look beautiful are the main factors that provoke purchase of beauty products. In spite of the notion that beauty as a construct differs among different respondents, it is the main contributing factor that influences purchase. To be successful, advertisments of beauty products must intergrate the various notion of beauty in its creative design and appeals in order to fulfill various needs of different segments of the potential consumers. Keywords: advertising; internet; motivation; internet usage; consumer needs Pengenalan Penggunaan media massa sebagai medium untuk mengiklankan produk komersial sememangnya telah banyak dikaji (Ran et al. 2010; Maggie et al. 2010; Polonijo, et al. 2008). Media masa memberikan impak yang positif terhadap pengiklanan kerana jangkauan dan akses kepada media massa adalah meluas untuk sampai kepada sasaran yang heterogenous. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), kedudukan media massa mulai dicabar. Walaupun medium internet mempunyai ciri yang berbeza dengan media massa, namun begitu pengiklan sudah mula menggunakan internet kerana jangkauannya yang merentasi sempadan negara dan mudah diakses bila diperlukan. Pyun dan James (2009) mengatakan bahawa dalam periklanan perihal yang penting adalah mengenai perancangan promosi secara efektif yang dapat mendorong keberhasilan suatu produk. Matlamat akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu produk yang diiklankan. Dengan itu, iklan mestilah mampu meningkatkan motivasi dan minat bakal pelanggan untuk bertindak membeli sesuatu produk (Wang & Sun 2010; Dominanto, 2008). Apa 2

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

yang dimaksudkan dengan perancangan promosi yang efektif adalah dengan menyebarkan maklumat mengenai suatu produk yang bertujuan untuk menciptakan dan memperkenalkan secara terperinci ciri-ciri produk yang diiklankan. Diharapkan iklan tersebut dapat mempengaruhi sikap khalayak, sehingga khalayak dimotivasi untuk lebih berminat dan mengetahui secara terperinci mengenai produk yang diiklankan. Iklan yang efektif lazimnya akan menimbulkan perhatian yang membantu konsumer memproses maklumat sehingga menimbulkan sikap positif dan membeli produk yang diiklankan. Terdapat tiga langkah sikap khalayak terhadap iklan iaitu menilai, mempertimbangkan dan melakukan tindakan membeli produk atau tidak membeli produk (Song et al. 2010; Stivers & Tremblay, 2005). Patsioura et al. (2009) pula berpendapat bahawa salah satu cara yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan produk kepada khalayak iaitu dengan mengiklankan dalam pelbagai media seperti televisyen, internet dan majalah. Televisyen memiliki kemampuan penyampaian dan pengaruh yang kuat kerana dapat memberikan suara dengan gambar yang bergerak. Manakala internet dengan cepat dapat memberikan maklumat yang lengkap dan terbaru. Manakala majalah menyediakan gambar menarik yang dapat dilihat sesuai dengan keinginan. Wei et al. (2008) membahas mengenai telefon selular sebagai media baru yang digunakan pengiklan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk kepada khalayak. Kajian tersebut mendapati iklan SMS telah berhasil mempengaruhi responden dalam membeli produk yang diiklankan. Oleh kerana itu dapat dikatakan bahawa iklan SMS tersebut telah berhasil menyediakan maklumat yang diperlukan oleh responden. Iklan dikatakan berpengaruh terhadap ingatan seseorang mengenai suatu produk. Dengan itu, iklan dapat mempengaruhi khalayak mengenai kepercayaan mereka terhadap produk yang diiklankan (Geuens et al. 2010). Maksudnya bahawa khalayak akan terpengaruh terhadap iklan jika mesej yang disampaikan oleh iklan dapat menarik perhatian. Seperti penyampaian iklan dengan suara yang lembut, bahasa yang mudah diingat dan gambar (model iklan) yang menarik. Linda (2009) berhujjah bahawa golongan wanita sangat dipengaruhi oleh media dalam menilai erti kecantikan. Kecantikan yang dipaparkan oleh media adalah cantik secara fizikal, iaitu yang mempunyai kulit putih, badan langsing, dan hidung mancung sehingga wanita merasa kurang percaya terhadap diri sendiri dengan kecantikan yang sedia ada dalam dirinya. Dengan pelbagai macam cara dan pembiayaan seberapa besar pun akhirnya wanita akan selalu mencari sesuatu yang menurutnya boleh membantu dalam mengubah dirinya supaya kelihatan lebih cantik. Ini disebabkan dengan wujudnya pelbagai teknologi kecantikan telah menjadikan industri produk kecantikan wanita mempunyai nilai komersial yang tinggi. Dengan itu, wanita terdorong untuk membeli produk kecantikan yang sesuai dengan keinginannya Ada pelbagai jenis produk kecantikan yang sering diiklankan dalam pelbagai media. Iklan-iklan produk kecantikan seperti Honey SA Martha Tilaar 3

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

memperlihatkan manfaat bagi kecantikan dengan menjaga keseimbangan dan kelembapan kulit akibat sinaran matahari. Selanjutnya iklan susu WRP yang bertujuan untuk melangsingkan badan mempromosikan bahawa dengan memakai produk ini, maka dalam beberapa bulan sahaja pengguna produk akan mengalami penurunan berat badan. Dalam iklan tersebut terdapat rancangan pola makan dengan menambahkan susu WRP yang akhirnya akan mengalami penurunan berat badan. Selain itu terdapat pula iklan Pond’s White Beauty yang menampilkan wanita yang berkulit gelap, selepas menggunakan produk tersebut berubah menjadi lebih putih. Menurut Swami (2009), produk lain yang ditemukan untuk menjadikan wanita dapat kelihatan cantik adalah dengan melakukan laser treatment. Dengan menggunakan laser atau sinaran, perkara tersebut telah menjadi semakin popular bagi peremajaan kulit wajah dalam amalan kecantikan. Oleh itu, dalam keadaan wanita yang semakin maju, sebahagian dari mereka menganggap bahawa produk kecantikan merupakan suatu keperluan yang wajib dimiliki. Sangatlah wajar pula jika wanita terdorong untuk membeli produk kecantikan yang sesuai dengan keinginannya, dan salah satu hal yang mempengaruhinya adalah kerana keinginan wanita itu sendiri yang ingin kelihatan lebih cantik (Pamela & Judith 2007; Petrovici dan Maron, 2007). Satu kajian yang dilakukan oleh Kumar et al. (2006) mengatakan bahawa produk kecantikan jenama Avon menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan terbaik di pasaran, kerana mereka telah berhasil melakukan promosi iklan melalui penggunaan pelbagai media. Produk Avon kini lebih dikenali serta dapat meningkatkan citra wanita melalui jenama tersebut. Loretz et al. (2008) mengatakan bahawa wanita lebih memilih produk-produk yang sesuai dengan jenama. Menurutnya bahawa produk yang sihat dan selamat adalah produk yang sudah diakui selamat oleh kerajaan. Chebat et al. (1995) pula berpendapat bahawa iklan berpengaruh terhadap ingatan seseorang dan dapat mempengaruhi khalayak mengenai kepercayaan mereka terhadap produk yang diiklankan. Noel & Hon (2002) mengkaji mengenai impak dari elemen-elemen yang berhubungkait dengan keselamatan mengenai jenis produk dari persepsi pembeli. Faktor-faktor yang diuji adalah mengenai kemasan produk yang dipakai. Hasil kajian mengatakan bahawa ketika jenama yang dipakai adalah jenama yang lebih terkenal dibandingkan dengan jenama yang tidak dikenal. Mereka lebih percaya pada produk kecantikan dengan jenama yang lebih terkenal. Menurutnya jenama yang lebih dikenali mempunyai banyak kelebihan, salah satunya jaminan kesihatan mengenai produk tersebut. Jen et al. (2010) mengatakan bahawa kepuasan sebagai konsep yang relevan mengenai reaksi individu dalam menggunakan iklan dalam media. Dengan perasaan puas, secara tidak langsung individu akan melanjutkan menggunakan media yang mereka pilih. Prabu et. al. (2002) pula mengatakan bahawa iklan bermutu adalah iklan yang jujur dan dapat dipercayai yang tidak akan menimbulkan masalah bagi penggunanya. Dalam penyelidikan 300 iklan pelangsing, 55 peratus 4

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

responden menganggap iklan kecantikan yang mereka tonton memberikan maklumat yang benar. Sehingga banyak daripada wanita yang berbadan gemuk mahupun berbadan langsing menggunakan produk tersebut. Kajian Wolf (2004) mendapati bahawa bentuk tubuh langsing sangat mendominasi iklan mengenai produk wanita. Ini disebabkan anggapan sosial yang positif selalu dihubungkan dengan kelangsingan, sebaliknya anggapan sosial yang negatif dihubungkan dengan kegemukan. Wanita dipandang akan dicintai, jika sekiranya berbadan langsing kerana kelangsingan disetarakan dengan kecantikan dan diinginkan secara seksual. Sebaliknya, kegemukan disetarakan dengan tidak cantik dan tidak erotik. Wanita secara berterusan dirangsang melalui pelbagai media dengan pelbagai produk iklan kecantikan yang bertujuan untuk menarik perhatian wanita. Media seperti televisyen, internet, dan majalah sering menampilkan wanita melalui iklan produk-produk kecantikan. Iklan-iklan tersebut banyak menonjolkan wanita yang ideal. Tubuh-tubuh ideal biasanya ditampilkan sebagai perempuan langsing, berkaki cantik, mempunyai kulit putih mulus, dan berhidung mancung (Melliana 2006). Hal ini mempengaruhi para wanita yang mula memandang amat penting aspek-aspek penampilan luaran, seperti pembedahan plastik, facial treatment, fitness menjadi suatu kebiasaan baru bagi kehidupan mereka. Impak dari pemakaian yang tidak bersesuaian menimbulkan bermacam-macam masalah fizikal mahupun psikologi pada wanita itu sendiri. Peng (2007) mengatakan bahawa khalayak memilih media internet kerana media tersebut menawarkan potensi komunikasi yang lebih praktis dalam penggunaan, serta terdapat kepuasan yang dirasakan pada saat akses cepat dan informasi yang lengkap. Andaian kedua ialah khalayak mempunyai inisiatif dalam memuaskan keperluan mereka dengan memilih media yang spesifik, maksudnya adalah manusia mencari maklumat dan akhirnya mereka memilih media serta menggunakan media untuk mendapatkan faedah dari media yang telah mereka gunakan. Wang (2008) dalam kajiannya mendapati khalayak memilih media mobile phone kerana faedah daripada penggunaanya mengenai kepraktisan atau kemudahan dalam mengaksesnya Artikel ini pada asanya ingin meninjau penerimaan pelanggan terhadap internet sebagai sumber pengiklanan berbanding dengan television yang sememangnya sudah diterima sebagai medium yang popular. Artikel ini juga akan melihat hubungan kait antara apakah faktor pendorong kepada wanita dalam membeli produk kecantikan. Kaedah kajian Kajian ini telah menemubual 151 responden wanita bekerjaya di sektor kerajaan dan swasta yang berada di kota Bandung, Indonesia. Pengumpulan data melalui kaedah survei telah dilakukan mulai 2 hingga 20 September 2010 dalam kalangan pekerja di Syarikat Pertamina dan Syarikat Pekerjaan Umum. Dari segi kaum, seramai 59 peratus adalah kaum Sunda, 30 peratus kaum Jawa, 10 peratus kaum 5

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Sumatera dan 1 peratus terdiri dari kaum Manado dan kaum Ambon. Kaum Sunda merupakan jumlah responden terbanyak, kerana majoriti penduduk di Bandung adalah terdiri daripada kaum Sunda. Jika ditinjau dari segi umur, sejumlah 48 peratus responden adalah berumur 20-29 tahun. Manakala 39 peratus responden berumur 30-39 tahun dan 13 peratus lagi adalah yang berumur 40-50 tahun. Selain itu, jika dilihat daripada status perkahwinan sebanyak 49 peratus responden belum berkahwin dan 48 peratus lagi sudah berkahwin. Sedangkan 3 peratus adalah wanita yang sudah bercerai. Mengenai latar belakang pendidikan, majoriti daripada responden iaitu 59 peratus adalah wanita yang berkelulusan Strata Satu atau Sarjana Muda. Seterusnya responden yang mempunyai kelulusan peringkat diploma adalah 17 peratus dan kelulusan SMU adalah 15 peratus. Responden yang mempunyai kelulusan peringkat sarjana adalah 8 peratus sahaja. Kajian ini telah menggunakan beberapa konstruk yang mana ukurnya adalah seperti berikut: Pendedahan media Pendedahan media dalam kajian ini bermaksud sejauh manakah individu memberikan tumpuan kepada sesuatu iklan berkaitan dengan produk kecantikan dalam media. Untuk mengukur pemboleh ubah ini responden ditanya dengan soalan berikut : “Dalam satu minggu berapa jam anda menghabiskan masa untuk menonton televisyen dan melayari internet? Kategori jawapan terbahagi kepada 5 iaitu Kurang daripada 2 jam, 2-4 jam, 5-7 jam, 8-10 jam, dan lebih 10 jam. Skor tertinggi ialah 5, sedangkan skor terendah ialah 1 poin. Tumpuan terhadap iklan produk kecantikan Tumpuan terhadap iklan maksudnya sejauh mana responden memberi tumpuan terhadap iklan dengan mengemukan soalan berikut: “Sejauhmanakah anda memberi tumpuan kepada iklan produk kecantikan yang terdapat dalam televisyen, internet, dan majalah? Terdapat tiga kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden ‘tidak memberi tumpuan’,’ sedikit tumpuan’ dan’ banyak tumpuan’. Skor tertinggi bagi setiap kategori tumpuan terhadap sesuatu media adalah 3, sedangkan skor terendah ialah 1 poin. Minat terhadap produk kecantikan Minat terhadap produk bermaksud perasaan responden terhadap produk yang diiklankan dalam media. Untuk mengukur minat responden terhadap iklan produk kecantikan, responden telah ditanya seperti berikut: ”Sejauh manakah anda berminat terhadap produk-produk kecantikan berikut, yang anda lihat melalui internet?. Responden diberikan pilihan berdasarkan empat kategori jawapan iaitu sangat berminat, berminat, kurang berminat, dan tidak berminat. Bagi responden yang memperolehi skor tertinggi iaitu 4 poin, bermakna responden berkenaan mempunyai minat yang tinggi terhadap produk kecantikan. 6

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Membeli produk kecantikan Setelah tahap berminat, maka tahap yang terakhir adalah membeli produk. Membeli produk kecantikan dalam kajian ini bermaksud membeli produk dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Soalan yang yang dikemukakan pada responden adalah sebagai berikut : ”Dalam tempoh 12 bulan lepas, berapa kalikah anda membeli produk berikut? Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden terbahagi kepada : tidak pernah membeli, sekali, 2-3 kali dan lebih dari 3 kali. Skor tertinggi bagi setiap kategori ialah 3 sedangkan skor terendah ialah 1. Responden yang menghampiri poin tertinggi dapat dikategorikan mereka lebih cenderung membeli, berbanding responden yang menghampiri poin terendah. 3.3.3 Motivasi Membeli Produk Kecantikan Pengetahuan seseorang terhadap produk sangat penting kerana hal ini berhubungkait dengan penggunaan produk yang akan dibeli. Oleh itu sangatlah wajar jika khalayak yang akan membeli produk mempunyai sifat selektif. Kerana dalam membeli produk, perihal yang dicari adalah mengenai kesesuaian dalam pemakaian. Mengenai motivasi membeli produk kecantikan, soalan yang akan ditanya kepada responden adalah: ”Sejauhmanakah anda terpengaruh oleh ciri-ciri berikut ketika membeli produk kecantikan?. Ciri-ciri yang dikategorikan adalah terdiri daripada model iklan, jaminan kesihatan, imej produk, dan harga produk. Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden terbahagi kepada 4 iaitu sangat terpengaruh sekali, kerap terpengaruh, jarang terpengaruh, dan tidak pernah terpengaruh. 3.3.4 Kepuasan Penggunaan Produk Kecantikan Kepuasan dalam penggunaan produk kecantikan ditujukan kepada responden mengenai perasaannya dalam menggunakan produk iklan kecantikan. Soalan yang diberikan adalah sebagai berikut : ” Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan keterlibatan anda dalam menonton iklan produk kecantikan menerusi media. Sila nyatakan sejauh mana anda bersetuju dengan pernyataan berikut?. • Apabila menggunakan produk kecantikan, saya merasa mudah untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak. • Apabila saya kelihatan cantik, saya merasa berani menghadapi pelbagai situasi yang terjadi. • Saya rasa lebih yakin untuk berkomunikasi dengan orang ramai setelah saya menggunakan produk kecantikan. • Orang lain akan memberikan layanan yang istimewa jika saya kelihatan bergaya, • Saya suka kelihatan cantik kerana akan mendapat pujian daripada rakan-rakan saya, • Saya suka mendapat perhatian jika saya kelihatan cantik. • Jika saya kelihatan cantik, saya lebih mudah masuk ke dalam lingkungan orang ramai, 7

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

• Pasangan saya akan memberikan perhatian kepada saya jika saya terlihat cantik. Kategori jawapan yang boleh dipilih oleh responden adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Skor tertinggi bagi setiap kategori ialah 4 sedangkan skor terendah ialah 1. Responden yang menghampiri poin tertinggi dapat dikategorikan bererti responden mempunyai kepuasan yang tinggi berbanding dengan responden yang menghampiri poin terendah. Hasil kajian Kajian ini mendapati sejumlah 80 peratus responden mempunyai akses kepada internet. Dalam kalangan yang mempunyai akses kepada internet, 36 peratus melayari lebih daripada lapan jam seminggu atau sekurang-kurangnya satu jam sehari. Sejumlah 32 peratus lagi melayari internet antara dua hingga 7 jam seminggu. Responden yang melayari internet kurang daripada satu jam seminggu hanyalah 18 peratus sahaja> Sila lihat Jadual 1. Data seterusnya menunjukkan perhatian terhadap iklan. Dalam kalangan responden yang melayari internet, 62% memberikan tumpuan kepada iklan yang dipaparkan melalui internet dan 38% lagi tidak pernah memberikan perhatian langsung. Seterusnya, responden telah ditanya mengenai perhatian mereka terhadap iklan produk kecantikan. Hanya 25 peratus responden sahaja yang tidak pernah memberikan perhatian kepada produk kecantikan yang diiklankan dalam internet. Sejumlah 75 peratus lagi memberikan sama ada sedikit atau banyak tumpuan Jadual 1: Tumpuan iklan dalam internet Internet (%)

8

Akses kepada internet Ya Tidak

80 20

Melayari internet Kurang dari 1 jam 2-4 jam 5-7 jam 8-9 jam Lebih dari 10 jam

18 14 18 14 22

Tumpuan terhadap iklan Tidak tumpuan langsung Memberi sedikit tumpuan Memberi banyak tumpuan

38 46 6

Tumpuan Iklan Kecantikan Tidak tumpuan langsung Memberi sedikit tumpuan Memberi banyak tumpuan

25 57 9

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Iklan produk kecantikan yang dijadikan asas kajian ini adalah produk pemutih wajah, produk pelangsing, produk hiasan wajah, produk pewangi dan produk rambut. Data dalam Jadual 2 menunjukkan minat responden mengenai produk kecantikan dimana 23 peratus responden sangat berminat terhadap produk kecantikan pewangi badan. 20 peratus sangat berminat produk rambut. 17 peratus berminat dengan produk hiasan wajah. Mengenai produk pemutih wajah kajian ini mendapati sejumlah 12 peratus responden meminatinya. Seterusnya produk pelangsing badan hanya diminati oleh 9 peratus responden sahaja. Kajian ini juga mendapati dalam memilih produk kecantikan, responden lebih berminat terhadap produk jenama tempatan berbanding dengan produk jenama luar negera. Dari segi pembelian produk, sejumlah 50 peratus responden membeli produk rambut lebih daripada 3 kali dalam masa enam bulan lepas. Seterusnya produk pewangi badan dengan jumlah responden sebanyak 36 peratus. Selanjutnya diikuti oleh produk hiasan wajah sebanyak 21 peratus. Produk kecantikan pemutih wajah pula dibeli sebanyak 18 peratus. Seterusnya 7 peratus responden membeli produk pelangsing lebih daripada 3 kali dalam masa enam bulan lalu. Jadual 2: Minat dan pembelian produk kecantikan dalam internet Pemutih %

Pelangsing %

Hiasan wajah %

Pewangi %

Rambut %

Minat Sangat berminat Beminat Kurang berminat Tidak berminat

12 33 35 19

9 32 33 27

17 60 17 7

23 59 13 5

20 58 19 3

Membeli Tidak pernah Sekali 2-3 kali Lebih dari 3 kali

31 29 22 18

56 21 15 7

9 31 39 21

4 23 36 36

7 16 27 50

Kajian ini juga ingin meninjau sejauhmanakah faktor-faktor seperti model iklan, jaminan kesihatan, imej dan harga mempengaruhi pembelian produk kecantikan. Data dalam jadual 3 menunjukkan 42 peratus (11 peratus sangat terpengaruh dan 31 peratus terpengaruh) daripada pembelian produk pewangi badan dipengaruhi oleh model iklan. Pembelian produk rambut paling kurang dipengaruhi oleh model iklan dimana 26 peratus responden sahaja (8 peratus sangat terpengaruh dan 16 peratus terpengaruh) yang menyatakan demikian. Lain-lain produk dipengaruhi oleh model iklan secara serdahana sahaja. 9

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Jadual 3: Faktor mempengaruhi pembelian produk kecantikan Pemutih (%)

Pelangsing (%)

Hiasan wajah (%)

Pewangi (%)

Rambut (%)

Model Iklan Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

5 34 34 27

12 25 24 40

2 34 36 28

11 31 31 27

8 16 27 51

Jaminan Kesihatan Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

37 32 17 14

33 23 14 31

21 43 20 15

27 43 18 13

36 38 17 9

Imej Produk Sering terpengaruh Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

31 35 20 15

25 25 17 33

16 23 20 40

27 42 19 12

27 47 15 11

Sering terpengaruh

34

29

35

34

Terpengaruh Jarang terpengaruh Tidak terpengaruh

38 17 11

24 15 33

37 15 13

38 15 12

Harga Produk 17 23 20 40

Faktor seterusnya adalah jaminan kesihatan, Majoriti daripada pembelian produk kecantikan banyak dipengaruhi oleh jaminan kesihatan. Jadual 3 menunjukkan jaminan kesihatan banyak mempengaruhi pembelian terhadap produk rambut (36 sangat terpengaruh dan 38 terpengaruh). Begitu juga dengan pembelian pewangi badan (27 peratus sering terpengaruh dan 43 peratus terpengaruh). Sedangkan produk hiasan wajah, pelangsing badan dan pemutih wajah dipengaruhi oleh jaminan kesihatan secara sederhana sahaja. Imej produk juga menjadi pendorong kepada responden untuk membeli produk kecantikan. Data menunjukkan imej produk banyak mempengaruhi pembelian produk rambut (27 peratus sangat terpengaruh dan 47 peratus terpengaruh). Pembelian hiasan wajah tidak banyak dipengaruhi oleh imej produk (16 peratus sering terpengaruh dan 23 peratus terpengaruh). Sedangkan produk pewangi, produk pelangsing dan produk pemutih dipengaruhi oleh imej produk akan tetapi dalam jumlah yang sederhana. Faktor selanjutnya adalah harga produk. Daripada Jadual 3, didapati harga produk banyak mempengaruhi pembelian terhadap produk rambut (34 peratus 10

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

sangat terpengaruh dan 38 peratusterpengaruh), produk pewangi (35 peratus sangat terpengaruh dan 37 peratus terpengaruh) dan produk pemutih (34 peratus sangat terpengaruh dan 38 peratus terpengaruh). Pengaruh harga terhadap produk lain adalah secara relatif sederhana sahaja. Minat dan pembelian produk kecantikan ada kaitannya dengan bagaimana responden melihat apakah yang dimaksudkan dengan konsep cantik. Jadual 4 menunjukkan responden menganggap wanita ayang mempunyai sifat sopan serta lembah lembut (97 peratus bersetuju dan sangat setuju), cerdas (91 pweratus setuju dan sangat setuju) dan juga taat kepada ajaran agama (92 peratus setuju dan sangat setuju) adalah dianggap sebagai ‘cantik’. Ciri-ciri fizikal seperti berambut panjang, kulit putih, hidung macung, dan tinggi dan langsing tidak dianggap sebagai kriteria wanita yang ‘cantik’. Berdasarkan jawapan di atas bolehlah dikatakan bahawa ciri-ciri dalaman seperti sifat dan budi pekerti dianggap sebagai ciri kecantikan yang penting berbanting dengan ciri fizikal. Namun bgitu dalam kehidupan seharian, wanita masih juga ingin menampilkan kecantikan dengan memperindahkan ketramplilan fizikal mereka. Jadual 4 Kenyataan mengenai kecantikan

Wanita cantik, berkulit putih Wanita cantik, berambut panjang Wanita cantik, berhidung mancung Wanita cantik, tinggi dan langsing Wanita cantik, sopan dan lembut Wanita cantik, cerdas Wanita cantik, taat terhadap agama Wanita berkulit gelap, tidak cantik Wanita bertubuh pendek, tidak cantik Wanita tidak mancung, tidak cantik

Sangat setuju %

Setuju %

Kurang setuju %

Tidak setuju %

9

33

41

18

4

16

52

27

4

18

53

25

7

18

56

19

51

46

3

0

41

50

7

3

46

46

6

2

1

4

35

60

1

4

33

62

2

5

31

62

Apakah kepuasan yang diperolehi oleh responden yang menggunakan produk kecantikan. Data dalam jadual 5 menunjukkan, majoriti daripada responden menyatakan mereka ingin mendapat lebih perhatian oleh pasangan mereka (31 11

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

peratus sangat setuju, 45 peratus setuju). Seterusnya adalah kepuasan dari segi berani menghadapi situasi (12 peratus sangat setuju dan 60 peratus setuju). Selanjutnya mudah berkomunikasi merupakan satu lagi kepuasan yang diperolehi oleh responden apabila membeli produk kecantikan ( 13 peratus sangat setuju dan 54 peratus setuju). Kepuasan selanjutnya adalah lebih mudah masuk ke dalam lingkungan ( 9 peratus sangat setuju dan 52 peratus setuju). Sedangkan yang kurang setuju, banyak menjawab mengenai mendapati pujian rakan-rakan dengan jumlah 46 peratus. Ini bermakna bahawa dengan terlihat cantik, responden tidak terlalu mengharapkan adanya pujian dari rakan-rakan. Akan tetapi responden lebih ingin mendapatkan pujian dari pasangannya. Jadual 4. Motivasi menggunakan produk kecantikan

Mudah menyesuaikan diri Berani menghadapi situasi Mudah berkomunikasi Mendapatkan pelayanan istimewa Mendapat pujian rakan-rakan Suka mendapat perhatian Lebih mudah masuk ke lingkungan Lebih diperhatikan pasangan

Sangat setuju %

Setuju %

Kurang setuju %

Tidak setuju %

11 12 13

48 60 54

29 25 29

13 4 5

11

39

42

9

8 9

32 44

46 36

15 36

9

52

34

4

31

45

24

1

Hubungan tumpuan iklan dengan minat terhadap produk kecantikan Kajian ini seterusnya melihat hubungan diantara tumpuan iklan internet dengan minat produk kecantikan. Data dalam Jadual 5 menunjukkan bahawa responden yang memberi tumpuan terhadap iklan internet, 93 peratus berminat terhadap produk kecantikan. Jika dibandingkan dengan responden yang tidak memberikan tumpuan, hanya sebesar 73 peratus. Oleh kerana itu masa tumpuan iklan internet berkemungkinan akan mempengaruhi kepada minat iklan produk kecantikan. Ujian khi kuasa dua X2= 9.807a menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara tumpuan iklan internet dengan minat terhadap produk kecantikan. Ini bermakna bahawa tumpuan iklan internet mempengaruhi responden terhadap minat produk kecantikan, dengan ini maka hipotesis diterima.

12

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Jadual 5: Tumpuan iklan internet dengan minat produk kecantikan Tumpuan iklan

Tidak berminat

Berminat

Total

Tidak memberi tumpuan langsung

10 27%

27 73%

37 100%

7 7%

92 93%

99 100%

Memberi banyak tumpuan

E.F>5 (25.0%)

X2 =9.807a

sig .002

Hubungan antara minat dengan pembelian produk kecantikan Huraian seterusnya adalah mengenai hubungan diantara minat produk kecantikan dengan pembelian terhadap produk kecantikan. Rumusan daripada Jadual 6 menunjukkan pembelian kesemua produk kecantikan adalah bergantung kepada minat. Responden yang menunjukkan minat yang tinggi juga adalah pembeli produk kecantikan yang kerap. Minat menjadi faktor pendorong dalam pembelian dalam semua produk kecantikan sama ada pemutih wajah, pelangsian badan, hiasan wajah, pewangi wajah dan kecantikan rambut. Jadual 6 : Hubungan antara minat dengan pembelian produk kecantikan Produk kecantikan

khi kuasa dua

Nilai signifikan

Pemutihan wajah Pelangsian badan Hiasan wajah Pewangi badan Kecantikan rambut

35.49 69.55 34.80 30.47 20.50

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Pembelian produk kecantikan dan kepuasan terhadap produk Analisis seterusnya adalah mengenai hubungan antara pembelian produk kecantikan dengan tahap kepuasan mereka terhadap produk tersebut. Secara umumnya terdapat hubungan yang signifikan antara dua jenis produk dengan kepuasan terhadap pembelian. Produk tersebut adalah pembelian pemutih wajah dan pelangsiangan badan. Produk-produk lain seperti hiasan wajah, pewangi badan dan kecantikan rambut tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Hasil kajian dalam Jadual 7 menunjukkan bahawa responden yang membeli produk kecantikan pemutih wajah merasa puas dengan kecantikan yang ada pada dirinya. Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil jawapan responden sebanyak 42 peratus membeli produk pemutih wajah 2-3 kali dalam setahun, 13

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

merasa sangat puas menggunakan produk pemutih wajah. Sebaliknya yang membeli sekali dalam setahun, hanya 16 peratus yang menyatakan puas hati. Oleh itu dapat dilihat bahawa perasaan puas terhadap produk kecantikan pemutih wajah, berkemungkinan akan mempengaruhi pembelian produk pemutih wajah. Mengenai uji khi kuasa dua yang bernilai X2 = 10.75 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara pembelian produk kecantikan pemutih wajah dengan kepuasan. Jadual 7 : Hubungan antara pembelian produk kecantikan dengan kepuasan terhadap produk Produk kecantikan

khi kuasa dua

signifikan

pemutih wajah pelangsian badan hiasan wajah pewangi badan kecantikan rambut

10.75 86.75 67.76 2.68 0.75

0.05 0.05 tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan

Seterusnya adalah melihat hubungan diantara pembelian produk kecantikan pelangsing badan dengan kepuasan mengenai kecantikan. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden yang membeli produk kecantikan pelangsing badan merasa puas dengan kecantikan yang ada pada dirinya. Perihal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil jawapan responden sebanyak 54 peratus yang membeli produk kecantikan pelangsing badan lebih dari 3 kali dalam setahun, merasa sangat puas dengan hasil produk pelangsing badan. Oleh itu dapat dilihat bahawa perasaan puas terhadap produk kecantikan pelangsing badan, berkemungkinan akan mempengaruhi pembelian responden terhadap produk kecantikan pelangsing badan. Mengenai uji khi kuasa dua yang bernilai X2 = 86.75 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan diantara pembelian produk kecantikan pelangsing badan dengan kepuasan. Rumusan Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa internet sebagai satu medium baru komunikasi mulai diterima sebagai alat pengiklanan. Dalam konteks kajian ini golongan wanita telah menggunakan internet sebagai sumber iklan bagi produk kecantikan. Kajian ini menyokong andaian bahawa tumpuan terhadap iklan dan minat terhadap produk sebagai pemboleh ubah pendorong untuk seseorang membeli sesuatu produk kecantikan. Dengan itu bagi pereka periklanan, kreativiti sesuatu iklan mestilah dapat menarik perhatian pengguna untuk memberikan tumpuan yang tinggi terhadap sesuatu produk sebelum dapat menarik minat dan seterusnya mempengaruh tingkah laku pembelian sesuatu produk. Begitu juga bagi yang sudah pun membeli sesuatu produk tidak semua akan berpuashati 14

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

dengan pembelian tersebut. Kajian ini mendapati tidak semua yang membeli produk kecantikan merasa puas dengan pembelian mereka. Dalam kalangan yang tidak puas hati, tingkalaku pembelian kali pertama akan terhenti tanpa ada kesinambungan dalam tingkah laku tersebut. Walau bagaimanapun dalam kalangan yang berpuashati kemungkinan besar mereka akan mengulangi pembelian di masa akan datang dan dapat menimbulkan kesetiaan jenama untuk produk tertentu. About the authors Levi Mayang Pramudita was a graduate student from School of Media and Communication Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia and is currently working in Bandung, Indonesia. She can be contacted at email: [email protected] . Dr Samsudin A. Rahim is a Professor in communication at the same school and his research interests are media and youth, health communication and media democratisation. He can be contacted at email: [email protected] Rujukan Dominanto, N.N. (2008). Perbedaan sikap terhadap iklan, merek, dan niat beli konsumen pada iklan dengan fear appeal tinggi dan rendah pada partisipan wanita. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2 (2) : 67-75. Gerard, P., Po-yan, L. & Poon, D.T.Y. (2009). A Hong Kong study of advertising credibility. Journal of Consumer Marketing : 320–329. Geuens, M. Pelsmacker, P. D. dan Faseur, T. (2010). Emotional advertising: Revisiting the role of product category. Journal of Business Research. Elseiver. Jen-Her Wu, Shu-Ching Wang, Ho-Huang Tsai. (2010). Falling in love with online games: The uses and gratifications perspective. International Journal Computers in Human Behavior (26 ):1862–1871 Lavidge, R. C. and Steiner, G. A. (1961). A model for predictive measurements of advertising effectsiveness. Journal of Marketing (25) : 59-62. Linda, K. (2009). The relationship between media exposure and antifat attitudes : the role of dysfuctionnal apperance beliefs. The Journal Of Body Image. Loretz,L.J., Babcock, L., Barraj, L. M. Burdick, J., Cater, K.C., Jarrett, S.M., Mann, S. Pan, Y. H. L., Renskers, K. J. & Scrafford, C. G.( 2008). Exposure data for cosmetic products: Facial cleanser,hair conditioner, and eye shadow. Food and Chemical Toxicology (46) : 1516–1524. 15

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 1-17

Maggie, G. Patrick, D. P. & Tine, F.( 2010). Emotional advertising: Revisiting the role of product category. Journal of Business Research. Melliana, Annastasia.(2006). Menjelajah Tubuh, Perempuan Dan Mitos Kecantikan. Yogyakarta : LKIS. Ndubisi, N.O.&Kahraman, C.(2005). Malaysian women entrepreneurs:understanding the ICT usage behaviors and drivers. Journal of Enterprise InformationManagement (18) : 721-739.  Noel Yee-Man Siu & Hon-Yan Wong. (2002). The impact of product- related factors on perceived product safety. Marketing Intelligence &Planning 20 ( 3) : 185- 194. Oumeish, Y. O. (2001). The cultural and philosophical concepts of cosmetics in beauty and art through the medical history of mankind. Clinics in Dermatology (19):375–386. Pamela, J, C., & Judith, C. (2007). Women in mass communication. New Delhi : SAGE Publications. Petrovici, D & Marinov. M. (2007). Determinants and antecedents of general attitudes toward advertising a study of two EU accession countries. European Journal of Marketing. 41 (3&4) : 307-326. Polonijo, A.N. & Richard, M.C. (2008). Refresentations of cosmetic surgery and emotional health in women’s magazines in Canada. Women Health Issue. 18 : 463-470. Prabu, Glenda, Melisa & Felecia. (2002). Body image, race, and fashion models. Communications Research. Pyun, D. Y. dan James, J.D. .(2010). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. International Journal of Intercultural Relations. Elseiver Ltd. Ran, W., Hao, X., & Ji, P. ( 2010). Examining user behavioral response to SMS ads: Implications for the evolution of the mobile phone as a bona-fide medium. Telematics and Informatics (27)32–41. Wang, Y. & Sun, S. (2010). Assessing beliefs, attitudes, and behavioral responses toward online advertising in three countries. International Business Review. Elseiver. 16

Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Meransang Pembelian Produk Kecantikan Levi Mayang Pramudita & Samsudin A. Rahim

Wei, R. (2008). Motivations for using the mobile phone for mass communications and entertainment. Telematics and Informatics (25) 36–46. Wolf, N. (2002). Mitos kecantikan. Yogyakarta: Niagara.

17

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 CARIDOKUMEN Inc.